4 PASI DE LA MANAGER LA LEADER – Angajaţi şi antreprenori pregătiţi pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv

4 PASI DE LA MANAGER LA LEADER – Angajaţi şi antreprenori pregătiţi pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv

4 PASI DE LA MANAGER LA LEADER – Angajaţi şi antreprenori pregătiţi pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv

Cursuri gratuite de formare a managerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia in cadrul proiectului: 

_____________________________________________________________________________

 “Angajaţi şi antreprenori pregătiţi pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv”

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

_____________________________________________________________________________

Beneficiar: SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producție de echipamente şi instalații de automatizare

Cod apel: POCU/227/3/8/Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Cod proiect: 118020

Componenta: Romania profesională – Resurse umane competitive

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toti

Valoarea totală a proiectului: 1.641.931,43 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 1.559.804,16 lei

Perioada desfăsurare: 17 Mai 2018 – 16 Mai 2019

___________________________________________________________________________

 • Înscrie-te (on-line, telefonic, prin e-mail)
 • Completează dosarul de înscriere în grupul ţintă
 • Participă la cursuri de instruire.
 • Informează-te participând la seminarii, workshop-uri şi activităţi de informare şi conştientizare

Brosura si formulare inscriere grup tinta_________________________________________________________________ 

Echipa proiectului vă stă la dispoziţie pentru orice lămuriri legate de activităţile proiectului.

Date de contact:

 Tel/fax: 0251/418882

e-mail: romaniaprofesionala@ipacv.ro

website: www.ipacv.ro/romaniaprofesionala

https://www.facebook.com/RomaniaProfesionala.SVOltenia

__________________________________________________________________________

Ce ne propunem?

Având în vedere că traim într-o lume în continuă schimbare din punct de vedere economic, social cât şi al progresului tehnologic, proiectul îşi propune:

– îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale a persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor şi antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri

– dezvoltarea abilităţilor profesionale a angajaţilor din departamentele de resurse umane

– dezvoltarea capacitătii a 48 de IMM-uri de elaborare sau adaptare a planificării strategice pe termen lung

– conştientizarea privind necesitatea adaptării funcţionării organizaţiilor pentru sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2 şi eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor şi cresterea competitivitătii acestora prin îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii TIC şi nediscriminării în relaţiile de muncă.

 

Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează angajaţilor şi managerilor/antreprenorilor din întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală/secundară in unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau acestea inteţionează să-şi adapteze activitatea principală/secundară la unul din domeniile de specializare inteligentă:

 • Turism şi ecoturim,
 • Textile şi pielarie,
 • Industrii creative,
 • Industria auto şi componente,
 • Tehnologia informatiei şi telecomunicatii,
 • Procesarea alimentelor şi băuturilor,
 • Sănătate şi produse farmaceutice,
 • Energie şi management de mediu,
 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură),
 • Biofarmaceutică
 • Biotehnologii. Intreprinderile

 

 • Si îşi desfăşoară activitatea în unul din judeţele regiunii SV Oltenia(Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi).

 

Partea practică a cursului se bazează pe sesiuni interactive în cadrul grupului, fişe individuale de practică şi realizarea portofoliului de proiecte final.

La sfârşitul programului, participanţii vor putea organiza şi coordona eficient un departament de resurse umane.

Se vor parcurge următoarele tematici de bază:

 • dezvoltarea de strategii şi politici de resurse umane;

planificarea proceselor de resurse umane

 • proiectarea şi implementarea de sisteme eficiente legate de principalele activităţi de resurse umane din cadrul unei organizaţii (recrutarea şi selecţia de personal, instruirea şi dezvoltarea personalului, evaluarea personalului)
 • realizarea bugetului unui departament de resurse umane
 • dezvoltarea de sisteme eficiente legate de motivarea şi retenţia personalului în organizaţie, precum şi pe cele aferente sistemului de relaţii de muncă şi climat organizaţional.

 

Cursul INSPECTOR RESURSE UMANE este un curs practic de legislaţie a muncii şi urmăreşte specializarea personalului cu atribuţii în gestionarea resurselor umane, conform prevederilor

Noului Cod al Muncii.

Partea practică a cursului se bazează pe sesiuni interactive în cadrul grupului, fişe individuale de practică şi realizarea portofoliului de proiecte final. Acest program de specializare, furnizat în cadrul proiectului, este realizat în conformitate cu Standardul Ocupaţional de Inspector Resurse Umane, Cod COR 333304.

Se vor parcurge următoarele tematici de bază:

 • Registrul REVISAL; simulare proceduri de angajare;
 • Planificarea activităţilor;
 • comunicarea cu angajaţii;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
 • gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
  • organizarea recrutării personalului;
  • întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
  • întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
  • administrarea bazei de date de evidenţă a personalului;
  • recrutare, selecţie personal; evidenţa personalului utilizând PC-ul;
  • gestionare şi arhivare documente; elaborare plan de formare profesională;
  • Sănătatea şi securitatea muncii – pentru inspectorul de resurse umane.

 

Pe lângă cursurile de formare se vor organiza seminarii de pregătire a angajaţilor din departamentele de resurse umane pentru integrarea angajaţilor noi, adaptarea muncii la nevoile angajaţilor vârstnici şi adaptarea angajaţilor la schimbările din întreprinderi.

 

În cadrul acestor seminarii se vor desfăşura următoarele activităţi:

  • Dezvoltarea şi implementarea unor practici pentru integrarea /adaptarea noilor angajaţi la locul de muncă.
  • Dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii şi mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici.
  • Elaborarea de planuri de învăţare şi dezvoltare în carieră cu accent pe cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare.

 

În paralel cu activitătile de formare şi instruire, vor avea loc campanii de promovare şi conştientizare cu teme de mare actualitate:

  • 8 seminarii de informare a angajatorilor şi angajaţilor privind necesitatea imbunătăţirii accesului şi utilizării tehnologiei informaţiei în cadrul organizaţiilor
  • 8 seminarii de promovare a conceptului de “tranziţie către o economie cu emisii scăzute de CO2 şi utilizarea eficientă a resurselor”
  • 5 sesiuni de conştientizare a importanţei promovării egalităţii de şanse şi nediscriminării la locul de muncă

 

Care sunt activităţile proiectului?

Beneficiind de fonduri europene, în cadrul acestui proiect, SC IPA SA va desfăşura următoarele activităţi:

 • Pentru manageri şi antreprenori:

– 5 cursuri de tip specializare “Competenţe  antreprenoriale”(42 ore)

– 2 cursuri de tip perfecţionare “Manager de proiect” (60 de ore)

– 2 cursuri de tip perfectionare “Manager de inovare” (40 de ore )

– 2 seminarii/2 workshop-uri cu tema Managementul Fondurilor Europene

– 2 workshop-uri / 2 seminarii cu tema Management Strategic

– 4 seminarii cu tema Inovare şi Transfer Tehnologic

– 2 seminarii cu tema  Managementul Calităţii

– 2 seminarii cu tema Marketing Strategic

– 1 eveniment privind metode de internationalizare a IMM-urilor

– 1 eveniment privind clustere de inovare, incubatoare de afaceri, retele de IMM-uri   

 

Vom veni în sprijinul managerilor prin sesiuni de instruire în domeniul Managementului strategic.

Aceste sesiuni doresc să asigure o dezvoltare a managementului pe termen lung al companiei, având ca baza Inovarea în domeniul îmbunătăţirii modelului de afaceri, a unui nou produs, serviciu, proces de productie, organizare şi resurse umane, pentru asigurarea unei strategii coerente a companiei pe termen lung, evolutivă, controlabilă, performantă.

Sesiunile de instruire vor fi atât la sală cât şi on-line. Acestea se vor finaliza prin instruiri în vederea realizării Raportului de evaluare al unei companii, bazate pe componente ale Managementului strategic.

Aceste sesiuni de instruire şi de sprijin, sunt destinate persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderii, în sensul transmiterii spre aceştia de concepte, metode, abilităţi, atitudini, pentru trasarea corectă, implementarea reală şi evaluarea continuă a unei astfel de strategii care să asigure evoluţia pozitivă şi performanţele impuse companiei pe termen lung.

În urma acestor sesiuni de instruire se va face o evaluare a companiilor manageriate de persoanele instruite prin Rapoarte de evaluare, care identifică punctele bune şi slabe ale companiei. Această evaluare este urmată de un Plan de acţiune, care va asigura minimizarea punctelor slabe ale dezvoltării companiei, evoluţia pozitivă, implementarea reală a strategiei de dezvoltare a companiei pe termen lung şi performanţele impuse acesteia, ca bază a realizarii Managementului strategic al companiei.

 

Programul de formare profesională pentru “Competenţe antreprenoriale” are ca şi obiectiv însuşirea cunoştintelor de bază (cunoştinţe de management, marketing, financiar, resurse umane, dezvoltare durabilă) de către membrii grupului ţintă (manageri şi antreprenori) pentru a fi pregătiti pentru conducerea şi consolidarea afacerilor în contextul schimbărilor din mediul economic în care funcţionează întreprinderile.

Tematica:

 • Înfiinţarea unei organizaţii
 • Utilizarea tehnicilor de marketing
 • Managementul financiar-contabil
 • Elaborarea planului de afaceri

 

Programul de formare profesională “Manager de proiect” are ca şi obiectiv însuşirea de către participanţi a cunostinţelor de bază pentru elaborarea şi implementarea de proiecte la nivel operaţional in cadrul organizaţiilor.

 

Tematica:

 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al
 • proiectului;
 • Planificarea activităţilor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor şi resurselor pentru proiect;
 • Procedurile de achizitie pentru implementarea proiectului;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calităţii proiectului.

 

Programul de formare profesională continuă de tip Manager de inovare” are ca scop însuşirea cunoştinţelor privind gestionarea eficientă a procesului de inovare într-o organizaţie.

Este important ca agenţii economici să conştientizeze importanţa inovării în funcţionarea unei organizaţii deoarece aceasta reprezintă una din strategiile de performanţă care se aplică în cadrul organizaţiilor pentru obţinerea avantajului competitiv.

Strategia de inovare poate asigura succesul rapid al unei companii dar în acelasi timp este şi cea mai expusă la riscuri în cadrul strategiilor de performanţă.

 

La sfârşitul programului de formare profesională cursanţii trebuie să fie capabili să elaboreze strategia de inovare a organizaţiei, să implementeze planul de realizare a acestei strategii, să coordoneze culegerea de idei noi şi să evalueze ideile inovative cu şanse de succes, să identifice metode de valorificare a resurselor intangibile ale firmei (capital uman, cunostinţe, know-how, etc) şi să asigure continuitatea procesului de inovare din organizaţie.

 

 • Pentru angajaţii din departamentele de resurse umane:
 • 1 curs de tip specializare Manager Resurse Umane(42 ore)
 • 1 curs de tip specializare Inspector Resurse Umane(50 de ore)
 • 2 seminarii cu tematica Dezvoltarea şi implementarea unor practici pentru integrarea / adaptarea noilor angajaţi la locul de muncă
 • 2 seminarii cu tematica Dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii şi a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstinici

 

Cursul MANAGER RESURSE UMANE este realizat în conformitate cu prevederile standardului ocupaţional „Manager Resurse Umane” fiind acreditat ANC. Cursul va conţine şi elemente ale dezvoltării durabile, care sunt foarte importante pentru managementul sustenabil al resurselor umane.

Documente importante pentru inscrierea la curs:

Brosura si formulare inscriere grup tinta

 

Echipa proiectului vă stă la dispoziţie pentru orice lămuriri legate de activităţile proiectului.

Date de contact:

 Tel/fax: 0251/418882

e-mail: romaniaprofesionala@ipacv.ro

website: www.ipacv.ro/romaniaprofesionala

https://www.facebook.com/RomaniaProfesionala.SVOltenia

 

Aplicatiile pot fi trimise la adresele de e-mail:

romaniaprofesionala@ipacv.ro

si

office@cifn.info

 

Sursa: IPA

http://www.ipa.ro

www.cifn.info

#IPA, #CIFN, #antreprenor, #manager, #Proiect, #HR, #Oltenia

 

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.