Startup Nation: Procedura, acte necesare si consultanta necesara!

Startup Nation: Procedura, acte necesare si consultanta necesara!

Startup Nation: Procedura, acte necesare si consultanta necesara!

Propunerea de procedura pentru Strat-up Nation 2018

Startup Nation

Prin programul Start-up Nation România statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei  pentru firmele înființate după 30.01.2017 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 200.000 lei – 100% nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar 0%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Condiții pentru a accesa Start-up Nation în 2018:

➤ Pot aplica pentru Start-up Nation 2018 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN eligibile pentru Start-up Nation. Se finanțează activități non-agricole ;
➤ Capitalul social al firmei care accesează finanțarea trebuie să fie 100% privat, deținut de persoane fizice 100%. Nu pot aplica pentru finanțare firme care au în componența acționariatului alte firme;
➤ Firma este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat la ONRC;
➤ Nu puteți accesa Sart-up Nation 2018 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2017 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Strat-up Nation în 2017;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
➤ Firma nu a depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. Firma nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
➤ Finanțarea nu se poate obține dacă în 2018 ați mai accesat alte finanțări la oricare din programele derulate de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2018

office@openproconsult.ro

Zona de implementare a proiectului

➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Coduri CAEN eligibile

➤ Pot primi finanțare prin programul Strat-up Nation firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii: programare IT, producție, industrii creative, servicii, comerț și alte activități;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proietcului;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Lista codurilor CAEN eligibile actualizată, în date de 05.05.2017, de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat poate fi consultată 0. anexa-lista-caen-start-up-nation2018.

Pentru a avea șanse reale de a obține finanțare în 2018 trebuie sa obțineri un punctaj de 100 sau 95 de puncte. Pentru a obține acest punctaj trebuie să:
➤ Desfășurați o activitatea de Producție (inclusiv realizarea softului la comandă CAEN 6201) sau Industrii Creative conform listei de coduri CAEN eligibile în programul Start-up Nation;
➤ Să creați minim două locuri de muncă;
➤ Pe cel puțin două locuri de muncă să fie angajate persoane care fac parte din aceste categorii: absolvenți după 01.01.2013, șomeri sau persoane defavorizate definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014;
➤ Să se achiziționeze echipamente tehnologice și software-uri în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri;
➤ Să obțineți cele 5 punte de la criteriul Caracter inovativ al investiției.

Am detaliat Aici de ce doar firmele care vor avea un punctaj de 100 sau 95 puncte au șanse reale de a obține finanțarea prin programul Start-up Nation în 2018.

Criterii de selecție pentru Start-up Nation

Grila de evaluare programului Start-up Nation 2018 este prezentată mai jos.

Criteriu de selecție Punctaj
A. Domeniul de activitate:
Producție 40p
Programare IT – cod CAEN 6201 40p
Industrii creative 35p
Servicii 30p
Comerț și alte activități 25p
B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul intreprinderii:
1 loc de muncă nou creat 0p
2 sau mai multe locuri de muncă nou create 20p
C. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ șomeri:
0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri 0p
1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri 20p
2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri 25p
*definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare
D. Criterii aferente investiției
Echipamente tehnologice și software-uri** necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri 10p
**mijloace fixe prevazute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.
Caracter inovativ al investiției*** 5p
***pe baza de dovadă de la furnizorii de bunuri achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a unui document care să ateste faptul că tehnologia de fabricare a acestora nu este mai veche de 3 ani.
Punctajul maxim care se poate obține: 100p

➤ Criterii de departajare pentru punctaj egal:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;

-achiziția de echipamente tehnologice;

-activitatea pe care se accesează programul;

-data și ora înscrierii în program.

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2018

office@openproconsult.ro

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției;
➤ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fară motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație speciala, cu excepția vehiculelor simbol G.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online în limita maxima a 8000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line;
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologica;
➤ Salarii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni). Salariile se decontează la nivelul maxim a salariului mediu brut pe economie la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului;
➤ Chirii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni). Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie sa aibă destinație locativă;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri în limita a 8000 lei ;
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 3000 lei.

Realizarea achizițiilor:

➤ Achizițiile se realizează pe baza unui dosar de achiziție care conține: minim trei cereri de oferte de preț și dovada transmiterii acestora, ofertele de preț primite, justificarea alegerii ofertei câștigătoare, contract, documentul din care sa rezulte autorizarea activității de producție/servicii/comerț a furnizorului etc;
➤ Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare  sau cerere de plată conform OUG 40/2015 si HG 93/2016;
➤ Decontarea poate fi realizată în maxim 3 tranșe;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul programului vor fi certificate prin vizită la fața locului (locul de implementare a proiectului);
➤ Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la băncile partenera (BCR, CEC, Banca Transilvania) un credit punte;
➤ O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil;

 

Grafic de implementare

1.Depunerea proiectelor se va realiza online ;
2.Perioada de depunere a proiectelor este de 30 zile calendaristice de la data deschiderii aplicației online;
3.Perioada de implementare maxim 12 luni.

Servicii de consultanță

Serviciile de consultanță oferite de Morado Consulting pentru Programul Start-up Nation:
1. Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
2. Realizarea proiecțiilor financiare: bilanț, cont de profit și pierdere, cash flow
3. Asistență la depunerea online a planului de afaceri;
4. Redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificare până când proiectul este declarat câștigător;
5. Consultanță pentru implementarea proiectului;
Costul pentru serviciile de consultanță se achită în funcție de perioada în care se semnează contractul de consultanță:

până pe 30.09.2018* 01.10.2018
21.10.2018*
după
21.10.2018*
Tranșa I: la semnarea contractului de consultanță; 2.000,00
 
2.500,00 3.000,00
Tranșa II: în 15 zile de la data la care proiectul este desemnat câștigător 2.000,00
 
3.500,00 4.000,00
Tranșa III: la primirea finanțării, la prima cerere de decont sau obținerea creditului; 4.000,00 4.000,00 5.000,00

*sau în limita locurilor disponibile
Servicii Suplimentare (Opțional):
1. Asistență post-implementare pentru 3 ani: 2.000,00 lei
2. Înființare firmă

 

www.cifn.info

http://www.openproconsult.ro/oferta-consultanta

http://www.aippimm.ro/files/otimmc_files/34/640/hg-2139-2004-catalogul-privind-clasificarea–amp-351-i-duratele-normale-de-func-amp-355-ionare-a-mijloacelor-fixe.doc

 

 

Metoda Cererii de Plată
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori cu termen de plata la 45-90 zile;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIPPIMM;
➤ În maxim 20 zile lucrătoare AIPPIMM va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va face plata către furnizori în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.
Metoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele șiMetoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori, plata se realizează din surse proprii sau dintr-un credit punte;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIPPIMM;
➤ În maxim 20 zile lucrătoare AIPPIMM va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;➤ Banca partenera va rambursa valoarea cheltuielilor eligibile în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

 

 • Actele firmei SRL sau SRL-D: Certificatul unic de inregistrare, Actul Constitutiv – codul CAEN pentru care obținem finanțarea trebuie sa fie activ.
 • CI beneficiar/beneficiari dacă sunt mai mulți asociați pe firmă
 • Cererea de finanțare– Anexa 1 din Procedura
 • Oferte de la furnizoripentru bunurile care vor fi achiziționate prin program (autoturisme, echipamente, utilaje, calculatoare, software-uri, materiale, linii de producție, samd)
 • Contractulpentru creditul punte, dacă este cazul.
 • Declarație– anexa 2 privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE. Detalii în ghid
 • Formularul de decont
 • Declaraţiape propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului
 • Angajamentul beneficiaruluide a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis, către AIMMAIPE
 • Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat,dacă este cazul
 • Dovada achiziţiei proprietăţiipentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi de organizare evenimente și baloane
 • Pentru francize– contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul)
 • Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului– dovada creerii acestora se va face la data depunerii ultimei cereri de plată sau rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani

 

 

Prin intermediul acestuia poate fi accesata o finantare nerambursabila de pana la 200.000 lei.

Cheltuielile care pot fi realizate prin intermediul acestui program de finantare nerambursabila sunt: achizitia de utilaje si echipamente, produse IT, achizitia de mobilier, plata salariilor viitorilor angajati pentru o perioada de pana la un an de zile, plata utilitatilor spatiului in care se va desfasura activitatea, precum si plata chiriilor. Totodata, prin Start Up Nation 2018, este eligibila si achizitionarea de autoturisme de pana la 36.000 de lei – orice eventuala diferenta de pret trebuie sa fie suportata de catre beneficiar.

Elemente pe care le puteti achizitiona prin  Start Up Nation 2018:

 • Echipamente tehnologice;
 • Software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare inclusiv licente si software pentru comertul on-line – in limita sumei de 60.000 lei;
 • Echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video;
 • Telefoane Mobile si Tablete in limita a 2.500 lei per echipament;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Achizitionarea de corturi pentru organizare de evenimente, precum si baloanele presostatice;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Autoutilitare si Autovehicule cu Destinatie Speciala;
 • Autoturisme – in limita sumei de 36.000 lei – diferenta poate fi achitata de beneficiar;
 • Autobuze, Microbuze, Biciclete, Mopede, Motociclete, Kart-uri, ATV-uri, Rulote cu sau fara motor, Elevatoare, Incarcatoare, Remorci si Semiremorci, Platforme, Izoterme si Frigorifice, Doc Plutitor, Salupe Maritime pentru calatori, Ambarcatii Fluviale de Agrement, Aparate de Zbor;
 • Mobilier;
 • Aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Se pot plati salariile viitorilor angajati in limita a 3.137 lei brut;
 • Se pot achita utilitatile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet);
 • Se pot achita prin intermediul programului  si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.;
 • Pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site, in limita a 5.000 de lei;
 • Se pot achizitiona Brevete de inventie, Francize, Etichetare ecologica;
 • Se pot plati cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • TVA-ul se suporta prin programul de finantare daca societatea este neplatitoare de TVA. In cazul in care societatea este platitoare de TVA – beneficiarul plateste TVA-ul tuturor achizitiilor din fonduri proprii,
 • In cazul implementarii proiectului prin intermediul unui credit punte – se pot bugeta inclusiv costurile acestuia,
 • Consultanta este eligibila in limita sumei de 8.000 de lei si se deconteaza prin proiect.

 

www.cifn.info

http://www.openproconsult.ro/oferta-consultanta

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.